Laotöö aruanne 2022: 9 laojuhatajat 10-st kinnitab seost hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel

Laotöö aruanne 2022: 9 laojuhatajat 10-st kinnitab seost hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel

Tänased lao- ja logistikajuhid märkavad selget seost hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel. Siiski näib, et paljudel puuduvad vajalikud oskused oma ideede elluviimiseks. Eespool toodu ja rohkemgi veel selgus Kantar Sifo poolt tellitud uuringu tulemustest, mille käigus intervjueeriti 400 lao- ja logistikajuhti Taanist, Norrast, Soomest ja Rootsist. Küsitlus keskendus füüsilise töökeskkonna teguritele ning nüüd on võimalik tutvuda tulemustega AJ-i poolt koostatud aruande vahendusel.
Kaks inimest, kellel on ohutusvestid seljas, arutlevad omavahel. Taustaks ULTIMATE seeria kaubaaluste riiulid.

Ülevaade:

  • Suurema osa juhtide teadmised füüsilisest töökeskkonnast on kasinad.
  • Üle poole juhtidest ei ole läbinud vastavasisulist ametlikku koolitust.
  • Töökeskkondade sisustuse ja seadmete osas on arenguruumi.
  • Töökeskkondade tulevik paistab helge. 

Soovime hoida end kursis arengutega töökeskkondades

Hea töökeskkond on oluline mitmel põhjusel. See hõlmab nii õnnetuste ennetamist, töötajate tervist ja heaolu toetavaid tegevusi kui ka tootlikkuse tõstmist. Kuna veedame suure osa päevast tööl, on eriti oluline, et tunneksime end seal hästi ja saaksime oma ülesandeid takistusteta täita. 
 
Selleks, et luua toetav ja hea töökeskkond, tuleb edendada valdkondi, mis on tööheaolu vaatenurgast olulised. Seetõttu nägime AJ Grupis vajadust uuringu järele, mis avaks meile Põhjamaade lao- ja logistikavaldkonna juhtide vaatenurga sellest, milline on töökeskkond nende ettevõttes täna. Soovisime saada veelgi parema ülevaate nende igapäevastest väljakutsetest ja ootustest. Nii saame oma klientidele pakkuda just seda, mida nad kõige rohkem vajavad.

Pildil seisab David Bray, AJ Grupi asepresident
Meie jaoks AJ Grupis on hea töökeskkond alati esmatähtis. See on meie põhitegevus ja suhtume sellesse suure austusega.
David Bray, AJ Grupi asedirektor

KASUMLIKKUS

Rahulolevad töötajad teevad oma tööd paremini

Kasumlikkus on iga ettevõtte pikaajalise ja jätkusuutliku arengu eelduseks. Tootlust mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas ka füüsiline töökeskkond. Rahulolevad töötajad, kes tunnevad end hästi ning saavad täita oma ülesandeid parimal võimalikul viisil, toovad ettevõttele ka suuremat kasu. Kui töötingimused on sobivad, kasvab ka protsesside efektiivsus.
 
Kas Põhjamaade lao- ja logistikajuhid on meiega sama meelt? Tervelt 93% vastanutest kinnitab seost hea töökeskkonna ning ettevõtte kasumlikkuse vahel. Üle poolte juhtidest usuvad, et töökeskkond on selles osas lausa ülimalt oluline.

Mees seisab laoriiulite ees, mille peale on ladustatud erinevaid tünne ja laokarpe kaupadega
Pilt, mis näitab, et 93% laojuhatajatest näeb soest hea töökeskkonna ja ettevõtte kasumlikkuse vahel

Kui oluline on hea töökeskkond ettevõtte kasumlikkuse vaatenurgast?

Diagramm, mis näitab, kui oluliseks hindavad lao- ja logistikajuhid seost hea töökeskkonna ning ettevõtte kasumlikkuse vahel
Uuringu tulemustest selgub, et suurem osa lao- ja logistikajuhtidest kinnitavad selget seost füüsilise töökeskkonna ning ettevõtte kasumlikkuse vahel. Vastanutest 52% usub, et hea töökeskkond on kasumlikkuse vaatenurgast ülimalt oluline ning 41%, et see on oluline.

TEADMISED

Suuremal osal juhtidest puuduvad vajalikud teadmised füüsilise töökeskkonna kohta

Kuigi lao- ja logistikajuhid kinnitavad pea üksmeelselt seost hea töökeskkonna ning ettevõtte kasumlikkuse vahel, siis selgus intervjuudest, et oma teadmisi selles valdkonnas hinnatakse pigem kasinaks. Vaid 22% juhtidest usub, et nende teadmistepagas on piisav heade töötingimuste loomiseks. Uuringutulemuste kohaselt on informeeritumad need juhid, kes vastutavad suurema kollektiivi eest. Samuti on selge, et mõne vastavasisulise koolituse läbinud juhtide enesekindlus on kõrgem. See viitab, et töökeskkonnaga seonduvate koolituste järele on vajadus ning need annavad ka tulemusi.

Graafiline pilt, mis ilustreerib, et 4 laojuhatajat 5-st usub, et tema teadmised ei ole piisavad hea töökeskkonna loomiseks
4 laojuhatajat 5-st tõdeb, et tema teadmised ei ole piisavad hea töökeskkonna loomiseks
Enam kui pooltel juhtidest puudub formaalne ettevalmistus

Uuringutulemustest selgub, et vaid 46% lao- ja logistikajuhtidest on läbinud mõne füüsilise töökeskkonnaga seonduva ametliku koolituse. See toob välja tõsiasja, et üle pooltel tegutsevatest juhtidest puudub piisav ettevalmistus. 56% vastanutest on otsinud viimase 12 kuu jooksul füüsilise töökeskkonnaga seotud informatsiooni. Peamiseks teabeallikateks on internet, kuid info saamiseks pöördutakse ka tööinspektsiooni poole või tutvutakse ettevõtte töökeskkonnapoliitikaga.

KAASATUS

Ettevõtetes, kus on rohkem töötajaid, räägitakse sagedamini töökeskkonda puudutavatel teemadel

Uuringutulemuste kohaselt räägib 52% lao- ja logistikajuhtidest igal nädalal füüsilise töökeskkonnaga seonduvatel teemadel. Suurema kollektiiviga ettevõtetes kerkib antud teema sagedamini esile, kui väiksema töötajate arvuga firmades.

Kui vaadelda juhtide profiili, siis need, kes on läbinud mõne töökeskkonna valdkonda käsitleva koolituse, on innukamad antud teemadel arutlema. Samuti räägivad töökeskkonnast rohkem värsked juhtid, kes on täitnud oma rolli alla viie aasta, kui need, kes on teinud seda kauem.
52% laojuhatajatest räägib igal nädalal töökeskkonnaga seonduvatel teemadel
Kui sageli räägivad lao- ja logistikajuhid töökeskkonnaga seonduvatel teemadel?
Värvikodeering, mis näitab ettevõtte töötajate arvu ning seletab vastavasisulist graafikut
Graafik, mis näitab, kui sageli räägivad lao- ja logistikajuhid töökeskkonnaga seonduvatel teemadel
Ülaltoodud graafik näitab, kui sageli räägitakse ettevõtetes töökeskkonnaga seonduvatel teemadel. Enamus juhtidest käsitleb teemat vähemalt korra nädalas. On selge, et juhid, kes vastutavad suurema kollektiivi eest, pööravad antud valdkonnale ka rohkem tähelepanu.

TÄNANE OLUKORD

Töökeskkondades nähakse rohkelt arenguvõimalusi

Kui füüsilisel töökeskkonnal on suur mõju ettevõtte kasumlikkusele, siis peavad olema töötajatele loodud parimad võimalikud tingimused. Kas nii ka on? Tulemuste kohaselt on lao- ja logistikavaldkonna töökohtades arenguruumi ning seeläbi ka võimalusi tõhususe ja kasumlilkkuse kasvatamiseks. Vaid 8% juhtidest leiab, et tänane olukord nende ettevõttes on väga hea. 

Kui hea on sisustuslahenduste ja töövahendite olukord täna?

Värvikodeering, mis seletab lahti graafiku, kus on näidatud lao- ja logistikajuhtide hinnang olukorrale töökeskkonnas
Graafik, mis näitab seda, kuidas hindavad lao- ja logistikajuhid töökeskkonna seisukorda tänasel päeval

Ligi pooled juhtidest hindavad tänast olukorda oma ettevõttes keskpäraseks, mis ei ole lao- ja logistikavaldkonna kohta kuigi hea tulemus. Pelgalt 8% hindab ettevõtte praeguse sisustuse ja töövahendite olukorda väga heaks, millest tulenevalt võib järeldada, et arenguruumi on pea kõigis töökohtades.
 


Suurima arengupotentsiaaliga valdkonnad

Uuringutulemuste kohaselt on lao- ja logistikavaldkonna töökeskkondades mitmeid arengukohti ja seeläbi ka võimalusi tõhususe ning kasumlikkuse kasvatamiseks. Juhtide enda hinnangul on täna parimas seisus turvavarustus, jäätmete haldus ning tõsteseadmetega seonduv. Samas enim arengupotentsiaali on nii mürasummutuse, ergonoomiliste põrandamattide kasutamise kui ka riiulisüsteemide osas.

Valdkonnad, mida töökeskkonnas parendada - mürasummutus, põrandamatid ja hoiustamislahendused

Kokkuvõte

On täiesti selge, et lao- ja logistikajuhid näevad seost hea füüsilise töökeskkonna ning ettevõtte kasumlikkuse vahel. Lausa 93% neist hindab töökeskkonna mõju oluliseks või ülimalt oluliseks. Sellest hoolimata tunnistavad juhid, et nende teadmistepagas on suhteliselt nõrk ning koolitus ebapiisav. Samuti tunnistatakse, et tänane töökeskkond ei ole piisavalt optimaalne töötajatele parimate tingimuste tagamiseks.

Lao- ja logistikajuhtide sõnul on kõige nõrgemateks lülideks töökeskkonnas mürasummutus, ergonoomilised põrandamatid ning ladustamislahendused. Heal tasemel on aga turvavarustus, jäätmehaldus ning tõsteseadmetega seonduv. Teisisõnu nähakse töökohtades märkimisväärset arengupotentsiaali.

Kuigi pooled juhtidest räägivad füüsilise töökeskkonna seonduvatel teemadel lausa iganädalaselt, siis on vaid 46% neist läbinud mõne vastavasisulise koolituse. Vestlused juhtidega andsid siiski selgelt aimu, et huvi ja soov töökeskkonda arendada on olemas, kuid praktiliste lahenduste rakendamiseks oleks vaja rohkem teadmisi.

Laoruum, kus töötavad kaks inimest. Ruumi keskel laoriiul COMBO halli värvi laokastidega, mille sees ladustatakse kaupu.
  • Füüsiline töökeskkond ning ettevõtte kasumlikkus käivad käsikäes.
  • Sellest hoolimata näib, et lao- ja logistikajuhtide teadmised hea töökeskkonna kujundamiseks on puudulikud.
  • Üle poolte juhtidest räägivad töökeskkonnaga seonduvatel teemadel vähemalt korra nädalas.
  • Enamik juhtidest ei ole antud valdkonnas piisavalt koolitatud.
  • Tänased töökeskkonnad ei ole optimaalsed.
  • Juhtidel on soov areneda ja viia ellu muutusi.

Muudame tööelu lihtsamaks

Meil AJ-is on mitmekülgne valik tooteid, mis aitavad parendada probleemseid valdkondi töökohtades. Teame, et häiriv müra on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed kogevad heaolu ning töövõimekuse langust. Raskuste korduv valesti tõstmine ning teisaldamine võib tuua kaasa terviseprobleeme ning viia töötaja pikale haiguslehele. Samuti tekitavad stressi segadus töökeskkonnas ning valesti planeeritud hoiustamislahendused, mille tõttu kannatab tööprotsesside tõhusus. Seetõttu oleme valinud oma sortimenti parima valiku tooteid, mille abil luua mugav, ergonoomiline ning toetav töökeskkond.

TULEVIK
Turvalisus, ergonoomika ja raskuste teisaldamine

Üle 60% lao- ja logistikajuhtidest usub, et füüsiline töökeskkond muutub aja jooksul üha paremaks. Kõige olulisemaks arengueesmärgiks töökohal peetakse masinate ja seadmetega töötamise turvalisust, ergonoomikat ning raskuste teisaldamist.

Masinate ja seadmetega töötamise turvalisust peetakse kõige olulisemaks. 46% juhtidest näeb, et eelpool toodud valdkond peab järgmise viie aasta jooksul arenema. Kohe selle järel seatakse tähtsuse järjekorda ergonoomika ning raskuste käsitsi teisaldamine. Kõigile kolmele tegurile tuleb tähelepanu pöörata, sest need mängivad olulist rolli selles, kuidas töötajad end tunnevad ning kui edukalt nad saavad oma ülesandeid täita.

Valdkonnad, mida töökeskkonnas parendada - masinatega töötamise turvalisus, ergonoomika ja raskuste teisaldamine

Töökeskkondade tulevik paistab helge

Tulemuste kohaselt usub enamik juhte, et tulevikuväljavaated on pigem positiivsed. Suurem osa vastanutest märkis, et töökeskkond lao- ja logistikavaldkonnas areneb paremuse suunas.

Oleme AJ Grupis varustanud erinevaid töökohti sisustuslahendustega enam kui 45 aastat ning jälgime tähelepanelikult turu arenguid, et aidata oma kliente ka edaspidi parimal võimalikul viisil. Meie valikust leiab enam kui 15 000 toodet kontoritesse, ladudesse ja tööstusele, avalikesse ruumidesse ning haridusasutustesse. Võta meiega julgesti ühendust, kui vajad abi töökeskkonna planeerimise ja sisustamisega. Aitame meeleldi!

Asjad liiguvad paremuse suunas. Meil on täna hea töökeskkond, kuid eesmärk on püsida esirinnas, et inimesed oleksid huvitatud meie juures töötamisest. See on konkurentsieelis, mis tõstab heaolu ning kohalolekut.
Anonüümne vastus avatud küsimusele

Värskeimad artiklid Sinu postkastis!

Kord nädalas saadame välja uudiskirja, mis sisaldab põnevaid artikleid ja nõuandeid, inspiratsiooni töökeskkondade sisustamiseks ning sooduspakkumisi.
Palun oota...
*Tellides uudiskirja kinnitan, et olen lugenud ja nõustun AJ Tooted AS privaatsuspoliitikaga.