Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika uuendatud 13. aprill 2022.

AJ Tooted AS-s („AJ“) püüame me alati luua pikaajalisi suhteid nii oma klientide, ettevõtete ja organisatsioonidega kui ka nende esindajate ja kõigi tarbijatega, kes ostavad meilt otse tooteid. Meie kliendid on meie jaoks ülimalt olulised ja seetõttu käsitleme isikuandmeid alati suurima ettevaatlikkusega ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Kui Te soovite teada, kuidas ja miks me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame, siis altpoolt leiate meie privaatsuspoliitika. Samuti saate Te lugeda, kuidas vastavaid andmeid taotleda, muuta või kustutamist nõuda. Meie eesmärk on, et meie toimingud ja IT-süsteem oleksid kooskõlas eraelu puutumatuse kaitset käsitlevate Eesti Vabariigi õigusaktidega (näiteks isikuandmete kaitse seadus) ja 25. mail 2018 kohalduma hakanud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM).

Lisateabe saamiseks palun külastage Andmekaitse Inspektsiooni veebilehte.

AJ Tooted AS ja isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM)

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas me Teie isikuandmeid kogume ja kasutame. Samuti selgitab ja kirjeldab privaatsuspoliitika, miks me vastavaid andmeid kasutame ja teavitab teid Teie õigustest, näiteks kuidas Te saate taotleda, muuta või nõuda andmete kustutamist, mida me Teie kohta töötleme.

Mõisted

Andmesubjekt - Andmesubjekt on füüsiline isik („Teie“), kelle kohta on AJ Tooted AS omab teavet, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

Isikuandmed - on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Näiteks isiku nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber.

Isikuandmete töötlemine - Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Vastutav töötleja - kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

Isikuandmetega seotud rikkumine - turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas ja miks neid kogutakse?
Kui Te ostate AJ-s tooteid kliendina, kas ettevõtte esindajana või eratarbijana, edastate oma isikuandmed, nagu nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Tarbija märgib tavaliselt ka oma koduaadressi.

Vastavaid andmeid kasutab AJ nii lepingu täitmise kui ka hea kliendikogemuse võimaldamiseks kogu tellimus- ja müügiprotsessi vältel: meie tootevaliku tutvustamine, tellimuse esitamine, kohaletoimetamine, võimalikud kaebused/garantiijuhtumid ja meie pakkumiste ning IT-protsesside arendamine.

Me dokumenteerime suhtluse Teiega. Suhtlus Teie kui kliendiga toimub nii telefoni, e-posti, tekstivestluse, kirjaliku ja füüsilise kontakti kui ka digitaalmeedia kaudu. Kommunikatsiooni dokumenteerimise põhjus on see, et võimaldada nii kliendiküsimuste ja kaebuste järelmeetmeid kui ka kõigi küsimustega tegelemist ajal, mil Te olete AJ klient, näiteks ostude/tellimustega seotud küsimused, kaebused, garantiijuhtumid või muud kaebused/arvamused, millele Te võite takistusteta tähelepanu juhtida.

Kes on isikuandmete vastutav töötleja??
Meie, AJ Tooted Aktsiaselts, registrikoodiga 10585384, aadress Paneeli tn 6 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond 13816, oleme isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmeid saavad töödelda meie ise või meie koostööpartnerid.

Teie isikuandmete vastutava töötlejana vastutame me alati koostööpartnerite eest, kes töötlevad meie nimel Teie isikuandmeid. Lisateavet meie volitatud töötlejate ja muude andmeedastuste kohta leiate altpoolt.

 

Milliseid isikuandmeid kogutakse, mis eesmärgil ja kui kaua vastavaid andmeid hoiustatakse?

Töötleme osa isikuandmeid seadusest tulenevate nõuete tõttu. Muid isikuandmeid töödeldakse selleks, et võimaldada Teiega lepingulisi suhteid, et saaksime seejärel täita ostu-müügilepinguga võetud kohustusi või teostada oma õigustatud huve.

Peamine eesmärk: Täita Teiega sõlmitud lepingut

1. Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) b). 
Vajalikud on erinevat laadi isikuandmed, et saaksime Teiega sõlmida lepingu ja seejärel täita allpool loetletud lepingulised kohustused. Vastavate isikuandmete kogumine tuleneb lepingu täitmise kohustuse õiguslikust alusest.

2. Aluseesmärk
Me peame töötlema Teie isikuandmeid seoses tellimuste ja tarnimistega (sealhulgas tarnimisega seotud teated ja kontaktandmed), et täita ja lõpule viia ostu-müügilepingus sisalduvad kohustused. Teatud juhtudel tegeleme ka kaebuste ja garantiijuhtumitega ning seeläbi kogutud isikuandmetega. Täiendavaid isikuandmeid võime töödelda seoses teenustega, nagu näiteks komplekteerimise, tarnimise ja kojukande ettetellimine. Palume arvesse võtta, et kõikide ülaltoodud eesmärkide raames viiakse läbi eraldi ja individuaalne isikuandmete töötlemine.

3. Isikuandmed
Isikuandmed, mida ostu-müügilepingu täitmiseks töödeldakse, on järgmised:

 • nimi;
 • e-posti aadress
 • ikodu- või tegevusaadress;
 • telefoninumber; ja
 • makseandmed.

Kui Te olete ettevõte, töödeldakse ülaltoodud isikuandmete kategooriaid ka seoses isikuga, kes on määratud ettevõtte kontaktisikuks.

4. Isikuandmete säilitamine
Ettevõtte ja kliendi kontaktandmete säilitamise ajaperiood põhineb sellel, kui tihti meie kliendid oste sooritavad ja meie toodete garantii kehtivusaja põhjal. Seetõttu võib säilitamisaeg varieeruda kolme (3) kuni kolmekümne (30) aasta vahel, olenevalt sellest, millise toote Te meilt olete ostnud.

Kui garantii kehtivusaeg on möödunud, säilitatakse Teie isikuandmeid kuni kaksteist (12) kuud ja seejärel need anonümiseeritakse. Anonümiseerimisprotsess viiakse läbi igakuiselt. Avatud saldoga isiku- ja kliendiandmeid, mis on vanemad kui kaksteist (12) kuud, säilitatakse algsel kujul ja võimalikku anonümiseerimist hinnatakse igakuiselt.

Üksikisikute andmete hoiustamise ajaperiood põhineb meie kohustustel Teie kui tarbija ees. Andmed kustutakse või anonümiseeritakse, kui tellimus on täidetud, tarnitud, tellimuse eest on tasutud ja garantii kehtivusaeg on möödunud. Kui andmed on anonümiseeritud, ei ole neid enam võimalik isikustada ja seetõttu ei käsitleta neid isikuandmetena.

Sellegipoolest töötleme me Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik kaebuste ja garantiijuhtumitega seonduvate küsimustega tegelemiseks, või pikema aja jooksul, kui selliste küsimustega tegelemiseks esineb vastav vajadus.

Peamine eesmärk: Kliendiprofiili koostamine

1. Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) b). 
Meilt ostu sooritamiseks peate looma kliendikonto. See on vajalik, kuna me peame suutma tagada oma tootepõhiseid garantiikohustusi (palun leidke lisateavet altpoolt). Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmise tagamine.

2. Aluseesmärk
Ostu ja seega ka lepinguliste suhete võimaldamiseks peavad kliendid looma AJ veebilehel sektsiooni „Minu lehed“ kaudu kliendiprofiili. Selle eesmärk on võimaldada, et AJ saaks täita garantiikohustusi ja dokumenteerida kliendiküsimusi/kaebusi. Muudatuste tegemisel vastutate Te alati andmete uuendamise eest.

3. Isikuandmed
Isikuandmed, mida kliendiprofiili loomiseks ja haldamiseks töödeldakse, on järgmised:

 • nimi;
 • e-posti aadress;
 • telefoninumber;
 • elukoht või ettevõtte asukoht; ja
 • isikukood (kui registreeritud on füüsiliselt isikust ettevõtja).

4. Säilitamise periood
AJ töötleb Teie kliendiprofiili aktiivsena hoidmiseks vajalikke isikuandmeid seni, kuni Te olete klient, Teil on meiega käimasolevaid juhtumeid (näiteks garantiiküsimus või kaebused) või Te kasutate meie digitaalteenuseid. Seejärel töötleme Teie isikuandmeid kaheteistkümne (12) kuu jooksul samal ülaltoodud eesmärgil. Seejärel isikuandmed anonümiseeritakse. Anonümiseerimine viiakse läbi igakuiselt. Suhtlus, mida edastatakse meie digitaalkanalite kaudu, salvestatakse kuni edasise teavitamiseni.

Peamine eesmärk: Uudiskirja levitamine

1. Õiguslik alus ja eesmärk: GDPR Art. 6 (1) a) or f).
Isikuandmed, mis on vajalikud uudiskirjade kaudu suhtluse võimaldamiseks, on loetletud allpool. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvile või kui olete huvi uudiskirja vastu registreerinud. 

Füüsilisele isikule uudiskirja saatmiseks elektroonilise side (nt e-posti) teel:

 • Tuleb eelnevalt hankida taasesitataval kujul isiku nõusolek või
  Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) a)
 • AJ võib olemasolevatele klientidele saata uudiskirja sarnaste toodete ja/või teenuste kohta, kui kliendile pakuti esmaste isikuandmete kogumise ajal võimalus otseturundusest keelduda.
Juriidilistele isikutele kehtib õigus uudiskirjast loobuda (opt-out).


2. Isikuandmed
Isikuandmed, mida vastavate pakkumiste isikupärastamiseks töödeldakse, on järgmised:

 • e-posti aadress.
3. Säilitamise periood
AJ töötleb Teile uudiskirjade levitamiseks vajalikke isikuandmeid seni, kuni Te keelate oma kontaktandmete kasutamise nimetatud eesmärgil. Te saate igal ajal oma kontaktandmete kasutamisest keelduda, järgides e-kirja jaluses olevat tellimuse tühistamise linki.

Peamine eesmärk: Meie pakkumise isikupärastamine Teile

1. Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) f). 
Tagamaks meie klientide huvi saada asjakohast ja isikupärastatud turundust ja kampaaniaid meie kanalite ja IT süsteemide kaudu, töödeldakse allpool loetletud isikuandmeid. Isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. AJ-l on õigustatud huvi Teile uudiste edastamiseks ja spetsiaalselt Teie vajadustel põhinevate pakkumiste tegemiseks.

2. Aluseesmärk
Töötleme osa Teie isikuandmetest pakkumiste isikupärastamiseks ja nende võimalikult asjakohaseks muutmiseks, et esitada Teile asjakohaseid sortimente, tootesoovitusi, inspiratsiooni ja muid asjakohaseid tegevusi, kohandatud uudiseid ja kataloogide levitamist.

3. Isikuandmed
Isikuandmed, mida vastavate pakkumiste isikupärastamiseks töödeldakse, on järgmised:
 • nimi;
 • kasutajanimi;
 • kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber);
 • vanus;
 • sugu;
 • elukoht või ettevõtte asukoht;
 • ostude ajalugu;
 • kasutaja loodud andmed (näiteks klikkide ja külastuste ajalugu) meie veebilehel (lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste kasutamise poliitikat); ja
 • muud eelistused, mille olete meile edastanud.

Digitaalkanalid võivad olla otsingumootorid nagu Google ja Bing, sotsiaalmeedia, digitaalsed reklaamivõrgustikud ja nii meie enda kui ka välised kliendiuuringud.

4. Säilitamise periood
AJ töötleb Teie kliendiprofiili aktiivsena hoidmiseks vajalikke isikuandmeid seni, kuni Te olete klient, Teil on meiega käimasolevaid juhtumeid (näiteks garantiiküsimus või kaebused) või Te kasutate meie digitaalteenuseid. Seejärel töötleme Teie isikuandmeid kaheteistkümne (12) kuu jooksul samal ülaltoodud eesmärgil. Seejärel isikuandmed anonümiseeritakse. Anonümiseerimine viiakse läbi igakuiselt. Suhtlus, mida edastatakse meie digitaalkanalite kaudu, salvestatakse kuni edasise teavitamiseni.

5. Kuidas leiab aset meie isikupärastamisprotsess (s.t kuidas me töötleme Teie andmeid)?
Me viime läbi individuaalsel tasemel analüüsi, mis kas sorteerib andmed kliendigruppi (niinimetatud kliendisegment või tööstusharu liik), või mille tulemuseks on unikaalne profiil. Analüüsi põhjal saadud teadmised on aluseks Teie personaalsetele ja asjakohastele pakkumistele. Neid andmeid kasutatakse seejärel erinevate turutegevuste, nagu näiteks e-posti levitamiste ja digireklaamide loomiseks kõigis meediumites, mida ettevõte kasutab.

Peamine eesmärk: Kampaaniad, mis põhinevad Teie digitaalsel suhtlusel

1. Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) a). 
Et pakkuda Teile personaalseid pakkumisi ja inspiratsiooni selle põhjal, mille vastu Te olete AJ veebilehel või meie kanalites huvi üles näidanud. Te olete nõustunud seda tüüpi töötlemisega, kui olete nõustunud kõigi küpsistega (lisainfot küpsiste kohta ja kuidas küpsistest keelduda leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

2. Isikuandmed

 • Kasutaja loodud andmed (näiteks klikkide ja külastuse ajalugu) meie veebilehel.

3. Hoiustamise periood
Lisateavet ja muud informatsiooni hoiustamise perioodi kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Peamine eesmärk: AJ hindamine, arendamine ja täiustamine

1. Õiguslik alus: GDPR Art. 6 (1) f). 
Et kaitsta meie huve seoses AJ pakkumise pideva hindamise, arendamise ja täiustamisega, töödeldakse allpool loetletud isikuandmeid meie kanalite ja IT-süsteemide kaudu meie õigustatud huvi alusel. AJ-l on õigustatud huvi ostude ajaloo, kaebuste ja muu sellega seotud teabe töötlemiseks, et oleks võimalik meie pakkumisi ja teenuseid Teile kui kliendile paremini arendada. Töötlemine on vajalik, et kaitsta meie õigustatud huvi nii hallata meie süsteemide, toodete ja teenuste elutsüklit kui ka neid kaitsta ja arendada.

2. Aluseesmärk
AJ võib analüüsimiseks kasutada ettevõtte arendamise eesmärgil kliendiuuringute, kliendikontaktide või ostuajaloo kaudu kogutud andmeid, näiteks arendada meie veebilehte ja selle funktsioone. Analüüsid aitavad kaasa, et kindlustada meie logistilisi protsesse ja prognoose ladustamiseks ja sortimendi arendamiseks ning luua alus meie IT-süsteemile, et üldiselt suurendada klientide, tarnijate ja partnerite turvalisust.

3. Isikuandmed
Suurem osa sel eesmärgil kogutud andmetest anonümiseeritakse. Sellegipoolest võib teatud teave sisaldada mõningaid isikuandmeid, näiteks:

 • kirjavahetus ja tagasiside meie teenuste, toodete ning klienditeenuse kohta.

Kui Teie suhtluse ajal AJ-ga kogutakse ja töödeldakse andmeid identifitseeritaval kujul, teavitatakse Teid sellest otse meie poolt. Kõik muud meie poolt töödeldavad andmed on anonümiseeritud ja seetõttu ei klassifitseerita neid isikuandmeteks, nagu näiteks klikkide ja külastuste ajalugu, telefonikõned ja tekstivestlused. Lisaks, tehnilisi andmeid, mis on seotud seadmete ja nende seadistustega, näiteks domeen, seadmed, brauseri seaded ja operatsioonisüsteemid, võidakse samuti töödelda. Need andmed on anonümiseeritud ja Teid kui üksikisikut ei saa mitte kunagi nende järgi identifitseerida.

4. Säilitamise periood
Teie isikuandmeid hoiustatakse samal ajaperioodil, mis on määratletud seoses Teie isikuandmete töötlemise jaoks ülalpool nimetatud vastava eesmärgiga. Alates isikuandmete esmakordsest registreerimisest logidesse, talletatakse andmeid tõrkeotsingu ja intsidentidele reageerimise jaoks kolmteist (13) kuud.

 

Teie õigused

Andmesubjekt on füüsiline isik („Teie“), kelle kohta on AJ Tooted AS omab teavet, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Seadusest tulenevalt on Teil õigus saada teavet ja tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega. Teil on õigus saada teavet isikuandmete päritolu, töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse kohta, sh andmete koosseisu ja isikute kategooriate kohta, kellele andmeid on edastatud.

 • Õigus olla teavitatud - Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse. Kui töödeldakse, siis on Teil õigus saada teada, mis on andmete kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.
 • Õigus tutvuda kogutud andmetega - Teil on õigus tutvuda kogutud isikuandmetega ning taotleda väljavõtet. Juba kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole Teil võimalik tutvuda.
 • Õigus andmeid parandada - kui Te märkate, et Teie andmed ei ole ajakohased, õiged või vajavad täpsustamist, siis on Teil õigus taotleda andmete korrigeerimist või täpsustamist.
 • Õigus andmeid kustutada - Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete säilitamine ei ole enam seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega vajalik. Samuti juhul, kui isikuandmeid on kogutud ebaseaduslikult. Juhime tähelepanu, et õigus kustutamisele ei ole absoluutne õigus. Meil võib lasuda seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada, mistõttu ei pruugi meil olla võimalik Teie taotlust rahuldada. Sama kehtib juhul, kui me peame andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks, näiteks garantiiõiguse teostamiseks.
 • Õigus piirata andmete töötlemist - Teil on õigus piirata oma isikuandmete edasist töötlemist. Selle tulemusel võib meil olla seadusest tulenev õigus või kohustus isikuandmeid edasi säilitada, kuid me ei tohi andmeid täiendavalt töödelda.
 • Õigus andmete ülekantavusele - Teil on õigus küsida ettevõttelt enda kohta kogutud isikuandmeid arusaadaval kujul ja vormis ülekandmiseks teisele ettevõttele, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
 • Õigus esitada vastuväiteid - Teil on õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete töötlemise kohta. 
 • Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile - Teil on alati õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (Tatari 39, 10134 Tallinn; info@aki.ee) seoses Teie isikuandmete töötlemisega.

Kui Te soovite oma õiguste kohta rohkem lugeda, on põhjalik teave kättesaadav Andmekaitse Inspektsiooni lehel.

Teie õiguste austamine on meie jaoks oluline ning tagame omalt poolt Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise läbipaistvuse. Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti aadressile gdpr@ajtooted.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus ja isikusamasus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Taotluse vormi saate alla laadida siit. Kui Teil ei ole võimalik esitada taotlust digitaalselt, siis palume esitada omakäeliselt allkirjastatud taotlus AJ Tooted AS kontoris, aadressil Paneeli 6, Tallinn. Teie taotlusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Kui Te soovite muuta või parandada kliendiandmeid või loobuda turunduskommunikatsioonist, näiteks uudiskirjadest ja kataloogidest, on Teil võimalik seda teha meie veebilehel sektsioonis ”Minu lehed”, võtta meiega ühendust e-posti teel või helistada meie klienditeenindusele numbril 6000 270.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Me kasutame IT-süsteeme kliendi kontaktandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja neile juurdepääsu tagamiseks. Meie organisatsioonis on tagatud juurdepääs Teie isikuandmetele piiratud arvule isikutele, kes tõepoolest vajavad Teie isikuandmete töötlemist, et saaksime täita oma kohustust Teile kui kliendile.

 

Kellega me võime Teie isikuandmeid jagada?

1. Isikuandmete volitatud töötlejad

Kui meil on vaja pakkuda meie teenuseid, jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on meie isikuandmete volitatud töötlejad. Isikuandmete volitatud töötleja on ettevõte, mis töötleb andmeid meie nimel vastavalt meie juhistele.

Isikuandmete töötlejad aitavad meid järgmisega:

 • Transport (logistikaettevõtted ja ekspedeerijad);
 • Makselahendused (maksekaarte väljastavad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad);
 • Turundus (trükkimine ja levitamine, otsingumootorid, sotsiaalmeedia, digitaalsed reklaamivõrgustikud, meediaagentuurid või reklaamiagentuurid); ja
 • IT-teenused (ettevõtted, mis tegelevad vajalike toimingute, tehnilise toe ja meie IT-lahenduste korrashoiuga).

Kui Teie isikuandmeid jagatakse isikuandmete volitatud töötlejatega, on see ainult nendel eesmärkidel, mis ühilduvad eesmärkidega, milleks me andmeid oleme kogunud või milleks on õigusaktidest tulenev põhjus. Kontrollime kõiki volitatuid töötlejaid tagamaks, et nad suudaksid anda piisavaid tagatisi isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse osas. Oleme sõlminud kõigi isikuandmete volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, mille alusel nad tagavad kõigi töödeldud isikuandmete turvalisuse ning kohustuvad järgima nii meie turvanõudeid kui ka isikuandmete rahvusvahelise edastamise piiranguid ja nõudeid.

2. Ettevõtted, mis on sõltumatud isikuandmete volitatud töötlejad

Jagame Teie isikuandmeid teatud ametiasutuste ja ettevõtetega, kes vastutavad isikuandmete eest iseseisvalt (isikuandmete vastutavad töötlejad). See tähendab, et me ei kontrolli, kuidas nad edastatud andmeid töötlevad.

Sõltumatud isikuandmete volitatud töötlejad, kellega me Teie isikuandmeid jagame, on järgmised:

 • Riiklikud ametiasutused (Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet või muud ametiasutused), kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või kuriteokahtluse korral;
 • Ettevõtted, mis tegelevad üldise kaubaveoga (logistikaettevõtted ja ekspedeerijad); ja
 • Ettevõtted, kes pakuvad makselahendusi (maksekaarte väljastavad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad).

Kui Teie isikuandmeid jagatakse sõltumatu volitatud töötlejaga, kohalduvad selle ametiasutuse või ettevõtte privaatsuspoliitika ja isikuandmete haldamise eeskirjad.

 

Kus me Teie isikuandmeid töötleme?

Me püüame alati tagada, et Teie kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires ja kõik meie IT-süsteemid asuvad Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas. Süsteemide toe, hoolduse ja arenduse tarbeks võib meil tekkida vajadus edastada andmeid riiki, mis on väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda, näiteks kui me jagame Teie kliendiandmeid volitatud töötlejaga, kas ise või alltöövõtja kaudu, on asutatud väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvas riigis või hoiustab seal isikuandmeid. Vastavatel juhtudel pääseb volitatud töötleja juurde ainult neile andmetele, mis on antud eesmärgi seisukohast asjakohased.

Sõltumata sellest, kas Teie kliendiandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda, võtame kõik mõistlikud õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et turvalisuse tase on samaväärne Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna turvalisuse tasemega.

Me nõuame oma lepingute kaudu, et meie isikuandmete volitatud töötlejad järgiksid isikuandmete kaitset käsitlevaid seadusi ja määrusi, nagu näiteks IKÜM ja siseriiklikud isikuandmete kaitset käsitlevad seadused. Samuti nõuame, et andmeid ei tohi edastada riiki väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud juhul, kui isikuandmete kaitsmiseks on sõlmitud kokkulepe, tagatud piisav turvalisuse tase või siduvad ettevõttesisesed eeskirjad.

Lisainfot selle kohta, kas teie isikuandmeid on edastatud väljapoole Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ja milliseid kaitsemeetmeid me oleme vastavale andmeedastusele rakendanud saate võttes meiega ühendust e-posti teel: gdpr@ajtooted.ee.

Privaatsuspoliitika uusim versioon on alati kättesaadav veebilehel ajtooted.ee.

Teave veebilehe kohta

See teave kehtib ainult selle veebilehe kohta ja seetõttu ei kehti see kolmandatele isikutele kuuluvate veebilehtede kohta. Meie veebilehel olevad lingid, mis suunavad Teid teistele veebilehtedele, on hõlmatud vastava ettevõtte ja veebilehe privaatsuspoliitikaga. Kuna lingitud veebilehti AJ ei kontrolli, ei saa me nendel veebilehtedel pakutava sisu eest vastutada. Seetõttu Te peaksite alati tutvuma külastatava veebilehe privaatsuspoliitikaga.

Teave javascripti kohta veebilehel ajtooted.ee

Meie veebileht ajtooted.ee sisaldab javascripti. See on kooditehnoloogia, mida kasutatakse Teie kui külastaja jaoks, et Te saaksite meie veebilehte võimalikult lihtsasti kasutada. Lühidalt kirjeldades on javascripti vaja, et kuvada pilte, tagada funktsioonide nagu menüüd, vormid ja sisselogimine kasutades sektsiooni „Minu lehed“ sujuv toimimine ja teabe hankimiseks ning sorteerimiseks.

Teave küpsiste kohta veebilehel ajtooted.ee

Küpsised on andmefailid, mis mahutavad väikeses koguses teavet ja mis on Teie seadmesse salvestatud. Tavapäraselt ei sisalda küpsised isikuandmeid, kuid mõnel juhul võib see nii olla. Lisateavet AJ veebilehel kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast veebilehel ajtooted.ee.