Majanduslik jätkusuutlikkus

Kaks inimest koosolekulaua taga

Meie ärieetika

Meile on äärmiselt oluline, et kogu äritegevus oleks vastutustundlik ja kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Seetõttu on AJ Grupis oma ettevõttesisene ja -väline käitumiskoodeks. Sisemised eeskirjad kehtivad kõikidele AJ Grupi töötajatele ning sisaldavad konkreetseid juhiseid selle kohta, kuidas me majandustegevust teostame.

Väline käitumiskoodeks sisaldab suuniseid nii sotsiaalse vastutuse, säästva arengu ja ärieetika kohta kui ka nõudeid, mis on sätestatud ÜRO ülemaailmses kokkuleppes, Rio deklaratsioonis, ILO tööpõhimõtete ja -õiguste konventsioonis ning ÜRO korruptsioonivastases konventsioonis.

Altkäemaks ja korruptsioon on vastuolus seadusandlusega ning vaba konkurentsi põhimõtetega. Ettevõttena on meil suurim risk korruptsiooniga kokku puutuda uute tarnijatega koostööd alustades. Riskide maandamiseks kannavad meie töötajad jagatud vastutust selle eest, et järgitaks käitumiskoodeksis sätestatut ning mis tahes kahtluse korral saaks juhtkond teavitatud. Meil on selge teatamisprotseduur, mida saab kasutada anonüümselt vihjete tegemiseks.

Väärtuslikud metsad

Investeering metsa hüvanguks

Oleme otsustanud suunata osa kasumist AJ Grupile kuuluvatesse metsadesse, mis liigitub majanduslikult jätkusuutlikuks investeeringuks.

Mets on sertifitseeritud ja kontrollitud vastavalt FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest) kriteeriumidele. Tänu nendele sertifikaatidele saame olla kindlad, et edendame metsade elurikkust, kultuuriväärtusi ja inimväärseid töötingimusi.
 
Kliimaneutraalsuse vaatenurgast on mets märkimisväärse tähtsusega, kuna taimestik seob tõhusalt kasvuhoonegaase. AJ Grupi metsad, mis asuvad nii Rootsis kui ka Lätis, sünteesisid 2021. aastal hinnanguliselt 33 000 tonni CO₂.
 
Suurimad metsaga seonduvad keskkonnahüved tekivad, kui metsad talletavad süsinikku, puitu kasutatakse alternatiivse energiaallikana või plast, metall ja betoon asendatakse puitmaterjaliga. See aitab oluliselt vähendada fossiilkütuste heitkoguseid.

Jätkusuutlikkuse aruanne 2022

Loe lisaks AJ Grupi 2022. aasta
jätkusuutlikkuse aruandest (eng)

AVA PDF